پیشنهاد «خودروهای خاص» همچنان روی میز دولت

یک سال پیش، زمانی که هنور برجام به توافق نرسیده بود،

درخواستی به دولت داده شد که زمینه‌ی واردات هزار خودروی گردشگری را به کشور آسان کند، پیشنهادی که با وجود لغو تحریم‌ها همچنان بدون تکلیف و معطل مانده است.‌

708342_674

ادامه مطلب