ماجرای جریمه ۳ میلیونی متخلفان روغن پالم

ماجرای جریمه ۳ میلیونی متخلفان روغن پالم

وزیر بهداشت گفت: وجود قوانین بازدارنده در حوزه غذا مانع آسیب رسیدن به سلامت و نهایت کاهش هزینه های سلامت می شود.

دکتر سید حسن هاشمی در جلسه شورای برنامه ریزی سلامت و ارتقای سطح کیفیت زندگی برنامه ششم توسعه که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، بر توجه به حوزه غذا در تدوین برنامه ششم تاکید کرد و گفت: در ایران و در دنیا به قصد سود جویی تقلب هایی در حوزه غذا صورت می گیرد که لازم است با تدوین برنامه هایی مناسب در این راستا از تقلب ها جلوگیری شود.

94-07-343

ادامه مطلب